Põhiväärtused

 

Iseseisev, loov ja õpihimuline laps

Tasakaalustatud alusharidus

Loovus

Loome tingimused laste loovuse arenemiseks kasutades kõiki tema meeli.

Turvalisus

Tagame lastele vaimselt ja füüsiliselt turvalise lapsesõbraliku keskkonna ning anname teadmisi tervislikust eluviisist.

Õpihimulisus

Tunneme rõõmu õppimisest, avastamisest ja teada saamisest. 

Professionaalsus

Lasteaias töötab kõrgelt kvalifitseeritud professionaalne pedagoogiline personal. 

Koostöövalmidus

Väga hea koostöö kõikide sidusgruppide vahel.

Kodu- ja keskkonnahoid 

Anname lastele teadmisi eesti rahvakultuurist ja loodushoiust.

 


Visioon

Pärnu Lasteaed Mai on mainekas, õppiv ja pidevalt arenev lasteaed, kus innovaatiline personal toetab läbi aktiivõppe laste iseseisvust ja loovust, on nõuandjaks lastevanematele ning uhkuseks igale töötajale.

Lasteaed on Pärnu linna ja maakonna nägemisprobleemidega laste rehabiliteerimise ja nõustamise keskus väga hea materiaalse baasi ja kvalifitseeritud personaliga.

Lasteaias on lastele huvitav ja igakülgset arengut toetav õpikeskkond sh kunsti – ja lavastusmängude ruumid, võimlemissaal koos dušši – ja riietusruumidega.


Missioon

Iga laps on isiksus ja kõik lapsed on andekad.

Igale lapsele, arvestades tema ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi, luuakse arengut soodustav keskkond, tagatakse turvatunne, toetatakse lapse huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu kohta läbi erinevate meelte.

Lasteaias luuakse võimalused lapse isiksuse igakülgseks arenguks ja toimetulekuks järgmiseks elu – ja haridusetapis.

Nägemisprobleemidega lapsed saavad meditsiinilist ja eripedagoogilist abi lähtudes tema vajadustest.


Iga päev lapse elus peab algama rõõmuga ja lõppema rahuga.

 

 

Pärnu

Image

Dokumendid

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

HITSA

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Eesti Avastusõppe Liit

Image
© 2018 Pärnu Mai Lasteaed | Mai 49, Pärnu, 80022